Barnens vardag på förskolan skall präglas av glädje och utmaningar som väcker lust och nyfikenhet, där alla sinnen involveras, stimuleras och utvecklas. Genom omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skapar vi en god grund för det livslånga lärandet. Det är av stor vikt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Det fysiska rummet ska spela en viktig roll för barnen i förskolan, skapa möjligheter för vad barnen kan utforska och lära. Detta blir möjligt dels genom riklig och varierad tillgång till leksaker och material, och dels genom ett innehåll som ska stimulera barnens kreativitet. Det innebär att miljön ska vara utformad så att leksaker och material är tillgängligt för barnen, och att de ska kunna använda detta under dagen i många olika sammanhang.

Genom att upptäcka och utforska olika fenomen och skeenden i naturen och genom att följa årstidernas växlingar skapar barnen förståelse för sig själva och sin omvärld. När vi är ute i naturen med barnen ska de ges möjlighet till att tex få klättra i berg och träd. Lärarna ska finnas nära barnen, uppmuntra dem och lära dem att använda sig av exempelvis olika tekniker. Vi ska ta tillvara på de möjligheter som den omgivande naturen erbjuder med rika tillfällen till lek och lärande.