Leken som pedagogiskt verktyg innebär:

 • medvetenhet om lekens grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande.
 • förståelse för pedagogernas betydelse för att utveckla barns lek.
 • strävan efter att skapa en tillåtande atmosfär som är präglad av värme, humor och öppenhet och som uppmuntrar barns idéflöde och fantasi.
 • stimulerans av barns förmåga att låtsas och föreställa sig att något kan vara ”som om” t.ex. att en sjal kan vara en mantel för att i nästa stund förvandlas till ett förkläde.
 • förmåga att se möjligheter i allt omkring sig. Användning av naturmiljö, inredning, vardagsföremål och lekmaterial uppmuntras så att nya miljöer uppstår.
 • att fantisera tillsammans med barnen och uppmuntra dem att utvidga sin föreställningsvärld.
 • utveckling av barnens förmåga att dramatisera i roller, repliker, gester, klädsel.
 • respekt för barnens lek i tid och rum.
 • att låta barn som vill leka för sig själv göra detta och heller aldrig tvinga ett barn att delta i en lek.
 • att stärka barnens matematiska begreppsbildning genom lekinslag där de använder räkneramsor, radar upp, sorterar, ordnar, lägger till eller tar bort.
 • medverkan till att barnkulturen lever vidare genom att lära ut klassiska lekar, gåtor, skämt, rim och ramsor.