Vi vill driva förskola där:

  • den livfulla leken med rörelse och vistelse i naturen ska vara det centrala i utomhusmiljön.
  • inomhusmiljön ska främja barnens möjlighet att prova olika former av skapande och lek, i lugn atmosfär och låg bullernivå.
  • möbler och lekmaterial är så långt det är möjligt anpassat efter barnens storlek och utvecklingsnivå.
  • verksamheten har hög kvalitet och målinriktat arbete med god planering som grund för utförandet
  • verksamheten präglas av respekt för varandras olikheter, en öppen och välkomnande attityd.
  • verksamheten följer barnens glädje och lust och känner omsorg om barn och personal.
  • vi motverkar stereotypa könsroller, diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling.
  • vi serverar god och näringsriktig och i möjligaste mån ekologisk mat.
  • vi försöker välja produkter som värnar om miljön, vi komposterar, sorterar och tillsammans med barnen lär vi om miljön och naturens kretslopp.
  • vi följer läroplanen för förskolor och kommunens riktlinjer.