Vi vill driva förskola där:

 • den livfulla leken med rörelse och vistelse i naturen ska vara det centrala i utomhusmiljön.
 • inomhusmiljön ska främja barnens möjlighet att prova olika former av skapande och lek, i lugn atmosfär och låg bullernivå.
 • möbler och lekmaterial är så långt det är möjligt anpassat efter barnens storlek och utvecklingsnivå.
 • verksamheten har hög kvalitet och målinriktat arbete med god planering som grund för utförandet
 • verksamheten präglas av respekt för varandras olikheter, en öppen och välkomnande attityd.
 • verksamheten följer barnens glädje och lust och känner omsorg om barn och personal.
 • vi motverkar stereotypa könsroller, diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling.
 • vi serverar god och näringsriktig och i möjligaste mån ekologisk mat.
 • vi försöker välja produkter som värnar om miljön, vi komposterar, sorterar och tillsammans med barnen lär vi om miljön och naturens kretslopp.
 • vi följer läroplanen för förskolor och kommunens riktlinjer.

   

   

  Barnens vardag på förskolan skall präglas av glädje och utmaningar som väcker lust och nyfikenhet, där alla sinnen involveras, stimuleras och utvecklas. Genom omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skapar vi en god grund för det livslånga lärandet. Det är av stor vikt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

  Det fysiska rummet ska spela en viktig roll för barnen i förskolan, skapa möjligheter för vad barnen kan utforska och lära. Detta blir möjligt dels genom riklig och varierad tillgång till leksaker och material, och dels genom ett innehåll som ska stimulera barnens kreativitet. Det innebär att miljön ska vara utformad så att leksaker och material är tillgängligt för barnen, och att de ska kunna använda detta under dagen i många olika sammanhang.

  Genom att upptäcka och utforska olika fenomen och skeenden i naturen och genom att följa årstidernas växlingar skapar barnen förståelse för sig själva och sin omvärld. När vi är ute i naturen med barnen ska de ges möjlighet till att tex få klättra i berg och träd. Lärarna ska finnas nära barnen, uppmuntra dem och lära dem att använda sig av exempelvis olika tekniker. Vi ska ta tillvara på de möjligheter som den omgivande naturen erbjuder med rika tillfällen till lek och lärande.


  Leken som pedagogiskt verktyg innebär:

  • medvetenhet om lekens grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande.
  • förståelse för pedagogernas betydelse för att utveckla barns lek.
  • strävan efter att skapa en tillåtande atmosfär som är präglad av värme, humor och öppenhet och som uppmuntrar barns idéflöde och fantasi.
  • stimulerans av barns förmåga att låtsas och föreställa sig att något kan vara ”som om” t.ex. att en sjal kan vara en mantel för att i nästa stund förvandlas till ett förkläde.
  • förmåga att se möjligheter i allt omkring sig. Användning av naturmiljö, inredning, vardagsföremål och lekmaterial uppmuntras så att nya miljöer uppstår.
  • att fantisera tillsammans med barnen och uppmuntra dem att utvidga sin föreställningsvärld.
  • utveckling av barnens förmåga att dramatisera i roller, repliker, gester, klädsel.
  • respekt för barnens lek i tid och rum.
  • att låta barn som vill leka för sig själv göra detta och heller aldrig tvinga ett barn att delta i en lek.
  • att stärka barnens matematiska begreppsbildning genom lekinslag där de använder räkneramsor, radar upp, sorterar, ordnar, lägger till eller tar bort.
  • medverkan till att barnkulturen lever vidare genom att lära ut klassiska lekar, gåtor, skämt, rim och ramsor.